Skip to main content

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, documenten, overeenkomsten en/of diensten, handelingen en goederen geadviseerd of geleverd door DE PROJECTREGISSEUR, gevestigd te Genkerweg 67, 3690 Zutendaal met BTW-nummer BE 0893 221 827, hierna genoemd DPR en/of tussen haar opdrachtgever, hierna genoemd KLANT. 

De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de medewerkers en partijen door DPR aangesteld, hierna genoemd KLANT.

Deze voorwaarden worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de KLANT. Eigen voorwaarden van de KLANT of derden zijn niet toepasselijk, zelfs indien deze niet door DPR uitdrukkelijk zijn verworpen. Eventuele uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen afwijkingen verlenen de KLANT geen rechten in de toekomst en doen geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Indien zich een situatie voordoet tussen partijen die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

De omschrijving goederen omvat ook de goederen bestemd voor verhuur, zijnde wooninrichtingen, inboedel(s), (kunst)voorwerpen, decoratiestukken, accessoires en huishoudapparatuur.
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.


Artikel 1 – Offertes

Alle offertes, voorstellen, aanbiedingen, catalogi, brochures, prijslijsten en inlichtingen van allerlei aard van DPR zijn vrijblijvend en binden DPR niet. Een offerte is slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Zolang de offerte niet is aanvaard, kan zij eenzijdig door DPR worden gewijzigd of herroepen.


Artikel 2 – Bestellingen en aanvaardingen

2.1. De ondertekening voor akkoord van een offerte of enige andere handeling uitgaande van de KLANT waarbij een offerte zonder voorbehoud wordt aanvaard, verbindt de KLANT op definitieve wijze.

2.2. Wanneer betaling van een voorschot is voorzien, is DPR pas gebonden tot uitvoering van de bestelling na volledige betaling van de som. Eventuele uitvoeringstermijnen worden opgeschort tot na de betaling. Elk voorschot dat naar aanleiding van de bestelling werd ontvangen, is definitief door DPR verworven.

2.3. Elke wijziging van een bestelling of een initiële offerte ontslaat DPR van de verplichting om de oorspronkelijk beloofde uitvoeringstermijn na te leven en geeft DPR het recht om de prijs te herzien.

2.4. In geval van annulering van een opdracht of overeenkomst dient het deel van de uitgevoerde opdracht en elk deel van de opdracht dat in uitvoering is op het ogenblik van de effectieve ontvangst van de annulering, betaald te worden, met een minimum van 10 % van de opdracht of goedgekeurde offerte, met een minimum van 250,- (tweehonderdvijftig) euro.


Artikel 3 – Prijs en betalingen

3.1. Alle prijzen vermeld in de offertes, aanbiedingen, voorstellen catalogi, brochures, prijslijsten, inlichtingen, overeenkomsten of andere documenten zijn exclusief BTW, verplaatsingskosten, reis- en verblijfkosten, levering- en plaatsingskosten, verzend- en administratiekosten, heffingen van overheidswege of kosten van derden tenzij anders vermeld.

3.2. De prijs vermeld in de offertes, voorstellen, aanbiedingen en prijslijsten betreffen enkel de vergoeding voor de diensten en goederen van DPR en niet de diensten van derden, zoals vastgoedmakelaars of -agenten, architecten, (onder)aannemers, uitvoering- of plaatsingsbedrijven, onderhoudsploegen, leveranciers van materialen, verhuis- of leveringsbedrijven etc. Eventuele offertes, voorstellen, aanbiedingen, prijslijsten, diensten en goederen van deze derden - zelfs indien toegevoegd aan een offerte, voorstel, aanbieding of prijslijsten van DPR - kunnen op geen enkele manier DPR verbinden.

3.3. Een samengestelde offerte verplicht DPR niet tot het verrichten van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5. DPR heeft het recht, om zonder uitleg de onmiddellijke betaling van de nog lopende huurtermijnen te vorderen met kosten en/of om de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en de verhuurde roerende zaken weer tot zich te nemen. Dit zonder tussenkomst van de rechter en onverminderd het recht om van de KLANT een vergoeding van kosten, schaden en interesse te vorderen, onverminderd alle rechten als gevolg van het Burgerlijk Wetboek ingeval van: het in gebreke blijven van de tijdige betaling van de huur door KLANT; wanneer KLANT één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt nakomt;  wanneer KLANT op enig moment weigert zich te legitimeren of een gewijzigd adres op te geven; wanneer beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van de KLANT of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan KLANT in huur gegeven zaken of een gedeelte daarvan; wanneer KLANT opschorting van betaling aanvraagt; wanneer KLANT in staat van faillissement of vereffening geraakt; in geval van overlijden van de KLANT of het stellen onder curatele.


Artikel 4 – Uitvoering opdracht - levering diensten & goederen

4.1. DPR zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De KLANT aanvaardt uitdrukkelijk dat de te leveren diensten en goederen door DPR een middelenverbintenis omvatten en geen resultaatsverbintenis.
4.2. DPR garandeert geen enkel resultaat, in het bijzonder wat betreft de verkoop of de verhuur van de eigendom van de KLANT of van diens klant.

4.3. De KLANT verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan DPR werden verstrekt, heeft DPR het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de KLANT in rekening te brengen. DPR is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, DPR is uitgegaan van door de KLANT verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.4. Opgave van uitvoeringstermijnen zijn steeds benaderend en verbinden DPR slechts tot een zo goed mogelijke eerbiediging ervan zonder waarborg van uitvoering binnen de gestelde termijn. Een eventuele overschrijding van de uitvoeringstermijn door DPR – om welke reden dan ook

– kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van de overeenkomst of opdracht. Voor zover mogelijk zal DPR de KLANT tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

 De KLANT kan tot 48 uur voor aanvang van een uitvoering van een opdracht, de datum van de uitvoering kosteloos verplaatsen. Daarna is de KLANT € 200,00 verschuldigd als forfaitaire tegemoetkoming in de reeds verrichte voorbereidingswerkzaamheden en de noodzaak tot reorganisatie van de uitvoeringsagenda van DPR.

4.5. Als de prestaties van DPR enkel bestaan uit het verlenen van advies aan KLANT betreffende interieur-/vastgoedstyling, staat DPR niet in voor de uitvoering van de door haar geadviseerde verbouwing, verfraaiing- en veranderingswerken. Deze blijven uitsluitend onder bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de KLANT en diens gekozen uitvoerders aan wie die de KLANT een opdracht in die zin geeft.

4.6. De overeenkomst tussen KLANT en DPR wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt of indien partijen uitdrukkelijk en anders overeenkomen.

4.7. Levering geschiedt AF bedrijf DPR. De KLANT is verplicht de goederen en diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld of deze worden aangeboden. Het risico van verlies, diefstal en schade gaat over op de KLANT op het moment dat de goederen en diensten ter zijner beschikking worden aangeboden. Als de KLANT afname weigert of nalatig is met verstrekken van instructies of informatie belangrijk voor een goede afhandeling van de overeenkomst, heeft DPR het recht de verhuurde goederen op te slaan op en alle daaruit vloeiende kosten door te rekenen aan KLANT.

4.8. Op de dag van levering stelt de KLANT het pand schoongemaakt en proper toegankelijk aan DPR. Indien de goederen niet kunnen worden geleverd op het afgesproken tijdstip en/of de ruimte waarin de goederen worden geplaatst niet schoongemaakt of niet afgewerkt is, zal DPR een supplement aanrekenen van 300,- (driehonderd) euro per incident en wordt een nieuwe levertermijn afgesproken. DPR rekent een wachttijd aan van 65,- (vijfenzestig) euro/u/persoon, 150% na 20h, 200% op zon- en feestdagen.

4.9 De KLANT voorziet een vrije laad- en losplaats aan de toegang van het pand. Indien DPR de interne lift van het pand niet kan/mag gebruiken, zorgt KLANT op eigen kosten voor een verhuislift met personeel en vraagt op eigen kosten politieborden aan voor plaatsing van de verhuislift aan de toegang van het pand. De KLANT dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen opdat de voertuigen van DPR onmiddellijk bij aankomst kunnen gelost of geladen worden.

4.10. De KLANT moet oprecht en volledig alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. De KLANT is verplicht voorafgaandelijk aan de uitvoering van de opdracht aan DPR een inplantingsplan en een grondplan over te maken met de precieze locatie van het pand (bvb. in een woonproject) en de indeling van de ruimtes binnen het pand, eventueel een verlichtingsplan. De KLANT moet erop wijzen of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen en de verhuislift; of de ramen en deuren breed/hoog genoeg zijn om de grotere voorwerpen binnen/buiten te brengen; of er publieke werken uitgevoerd worden die de opdracht kunnen hinderen; of de trappen voldoende breed zijn; of er een lift is en of deze door de DPR mag gebruikt worden; of de gevels en of balkons van het gebouw bestand zijn tegen het professioneel plaatsen van ladderliften; wat de maximale vloerbelasting van zowel het pand van waaruit verhuisd wordt is, alsook het pand waar de goederen geleverd dienen te worden; zonder dat deze opsomming limitatief is. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de KLANT, zijn ten laste van de KLANT.

4.11. De geleverde goederen mogen enkel worden verplaatst of behandeld door, of onder toezicht van, DPR. Het is uitdrukkelijk verboden aan de KLANT om door DPR geleverde goederen te verplaatsen of te behandelen.


Artikel 5 – Betaling

5.1. Het bedrag van de facturen is betaalbaar op factuurdatum aan DPR, zonder het recht voor de KLANT om een korting of disconto toe te passen, tenzij anders overeengekomen. Alle betalingskosten zijn ten laste van de KLANT. Alle facturen van DPR zijn door KLANT betaalbaar vóór effectieve uitvoering van de opdracht tenzij uitdrukkelijk en voorafgaandelijk door DPR een andere betalingstermijn aan de KLANT werd toegestaan.

5.2. Bij gebrek aan integrale betaling van een openstaand saldo binnen de genoemde termijn, zal DPR, vanaf de dag volgend op deze termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, recht hebben een verwijlintrest opbrengen van 10% op jaarbasis. Tevens zal met ingang de 15e kalenderdag na factuurdatum ten titel van forfaitaire schadevergoeding een vermeerdering verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,- (honderd) euro. De betaling van de nalatigheidsintrest en/of de forfaitaire schadevergoeding sluit niet uit dat DPR andere claims kan doen gelden.


Artikel 6 – Klachten

6.1. De conformiteit van de diensten, goederen en of werkzaamheden dient te worden onderzocht door de KLANT op het ogenblik van de (op)levering.

6.2. Elke klacht in verband met de niet-conforme diensten, goederen of enig zichtbaar gebrek dient schriftelijk en aangetekend aan DPR te worden meegedeeld/verstuurd binnen de 7 dagen vanaf de (op)levering van de diensten en goederen. Na deze termijn worden de diensten en goederen geacht goed en conform alle standaarden te zijn geleverd. DPR heeft het recht om de klacht te onderzoeken. De KLANT zal hierbij zijn volledige medewerking verlenen. Indien geen medewerking wordt verleend, vervallen alle rechten van de KLANT.

6.3. Een klacht rechtvaardigt in geen geval schorsing van betaling.

6.4. Indien een klacht ongegrond blijkt te zijn, komen alle kosten hieruit ontstaan, zoals onderzoek, advocaat en gerechtskosten ten laste van de KLANT.


Artikel 7 – Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DPR onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Als overmacht geldt diefstal, overstroming, brand, ontploffing, defecte machines, stroompannes of stakingen, al dan niet bij derden en iedere omstandigheid waardoor het voor DPR niet mogelijk is op normale wijze tijdig de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, ongeacht of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst of het aanvaarden van de opdracht.

7.2. Gedurende de periode van overmacht kan DPR afzien van de levering van de diensten en goederen. Voor het overige blijft de afgesloten overeenkomst gelden.

7.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is geworden of redelijkerwijs niet meer van DPR kan worden gevraagd, is DPR gerechtigd de overeenkomst met de KLANT te ontbinden, zonder dat DPR tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Indien DPR omwille van een fout aansprakelijk is voor enige schade van de KLANT, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van de geleverde diensten en goederen, beperkt tot het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.2. Indien de verantwoordelijkheid van DPR zou weerhouden worden ten gevolge van de niet- of de slechte uitvoering van de overeenkomst, zal het totaal der vergoedingen een bedrag van 10% van het factuurbedrag niet overschrijden beperkt tot het gedeelte waarop de uitvoering betrekking heeft.

8.3. DPR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor toerekenbare nalatigheden, tekortkomingen, wanprestaties of onjuiste en /of onvolledige gegevensverstrekking door de KLANT die de uitvoering van de overeenkomst of opdracht verhinderen, verminderen, vertragen of onmogelijk maken.

8.4. DPR kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of onvoorzienbare schade.

8.5. Onverminderd het voorgaande, kan de aansprakelijkheid en het uitgekeerde schadebedrag door DPR in geen geval verder gaan en hoger liggen dan het maximaal bedrag waarvoor DPR is verzekerd.

8.6. In geen geval draagt DPR enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid als architect of aannemer indien werken op grond van haar advies of diensten worden uitgevoerd door een externe partij. De KLANT blijft in dit geval als enige bouwheer aansprakelijk en eindverantwoordelijk.

8.7. Indien DPR door een derde wordt aangesproken in vergoeding van schade die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat met de levering van diensten of goederen, is de KLANT gehouden om DPR volledig te vrijwaren van elke schadevergoeding die DPR uit diens hoofde aan deze derde dient te betalen.


Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

9.1. DPR is bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de KLANT de verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

9.2. DPR heeft het recht om indien de KLANT - na een aangetekende ingebrekestelling - niet tot betaling overgaat van de geleverde diensten of goederen of op een andere wijze de overeenkomst niet uitvoert of de uitvoering onmogelijk maakt, om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen, om ofwel de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In het laatste geval is de KLANT aan DPR een schadevergoeding voor contractbreuk verschuldigd ten bedrage van 10% van de contractprijs, met een minimum van 250,- (tweehonderdvijftig) euro en onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.


Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1. DPR behoudt zich - zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn - de rechten voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DPR heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan toegekomen kennis en eigendomsrechten ook voor andere doeleinden te gebruiken of aan derden over te dragen, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de KLANT wordt vrijgegeven.

10.2. DPR heeft het recht om, in haar communicatie naar (potentiële) klanten onder vorm van foto's, website, brochures,..., te verwijzen naar de aan de KLANT geleverde diensten en goederen. De KLANT kan enkel naar (de overeenkomst met) DPR en de door haar geleverde diensten en goederen verwijzen, na het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van DPR .


Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud – verzekering – recht van terugvordering goederen

11.1. De geleende goederen blijven te allen tijde eigendom van  DPR. De KLANT is niet gerechtigd de geleende goederen op een ander adres dan het overeengekomen adres te brengen, noch om deze goederen aan derden ter beschikking te stellen of onder te verhuren. Bij afwijking hiervan behoudt DPR zich het recht alle goederen direct op te halen en de overeenkomst te ontbinden met een schadevergoeding tot gevolg. KLANT kan in geen geval aanspraak maken op een gedeeltelijke of de gehele uitvoering van de overeenkomst, noch op een (schade)bedrag.

11.2. De geleende goederen mogen in geen geval worden doorverkocht noch als betaalmiddel worden gebruikt. De KLANT is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

11.3. De KLANT dient alles in het werk te stellen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DPR veilig te stellen.

11.4. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of rechten daarop willen uitoefenen of doen gelden, dan is de KLANT verplicht om DPR daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.5. Voorts verplicht de KLANT zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DPR ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DPR de eerste begunstigde van de verzekeringsgelden. Voor zoveel als nodig verbindt KLANT zich ertoe tegenover DPR om zijn volledige medewerking te verlenen aan alles wat dat in dat kader nodig of wenselijk is.

11.6. Voor het geval DPR zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de KLANT onvoorwaardelijk en uitdrukkelijke toestemming aan DPR en door DPR aan te wijzen derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van DPR zich bevinden en deze terug te nemen.

11.7. KLANT is niet bevoegd om het geleverde te gebruiken voor iets anders dan showmodellen tenzij anders is overeengekomen.

11.8. KLANT is verplicht om zorg te dragen dat het geleverde in geleverde staat is na afloop van de contractuele periode. Tijdens de huurperiode verwarmt KLANT de gemeubelde kamers en zorg voor regelmatige verluchting. Mocht het geleverde goed zichtbare schade hebben dan is KLANT verplicht deze schade te vergoeden voor het door DPR aangegeven billijke bedrag.


Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Belgische recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen exclusief berecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van DPR is gelegen, zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, tegenvordering, tussenkomst, vrijwaring en kort geding.